Board logo

标题: 第52批民族中学受助学生留言 [打印本页]

作者: 信天谨游    时间: 2009-12-22 09:06     标题: 第52批民族中学受助学生留言

52批共计21名高一学生。
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-22 09:08

预留
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-22 09:09

预留
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-22 09:10

预留
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-30 09:36

预留
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-30 09:37

预留
作者: 信天谨游    时间: 2009-12-30 09:43

学生留言:

图片附件: 5202学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 42.38 K) / 该附件被下载次数 292
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7822图片附件: 5203学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 47.91 K) / 该附件被下载次数 300
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7823图片附件: 5204学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 35.78 K) / 该附件被下载次数 293
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7824图片附件: 5209学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 51.08 K) / 该附件被下载次数 285
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7825图片附件: 5218学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 45.95 K) / 该附件被下载次数 293
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7826图片附件: 5221学生留言.JPG (2009-12-30 09:44, 35.25 K) / 该附件被下载次数 292
http://www.xintian.org/bbs/cn/attachment.php?aid=7827


欢迎光临 信天谨游 (http://www.xintian.org/bbs/cn/) Powered by Discuz! 5.0.0